2017.02.18-i Közgyűlés határozatai

2017.02.18 19:18

A 2017.02.18-n megtartott Közgyűlés határozatai:

 

1/2017.(Il.18). számú határozat

A Közgyűlés levezető elnöke Kis- Nagy Gyula. A Közgyűlés jegyzőkönyvét Marton Benedek vezeti, valamint  Füzes Zita, és Buzás Ildikó hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai a jegyzőkönyv-hitelesítők, azaz  Füzes Zita, és Buzás Ildikó.

 

2/2017.(II.18). számú határozat

A Közgyűlés napirendje a következő pontból áll:

  1. Tisztújítás
  2. Egyesület nevének megváltoztatása
  3. Székhely és telephely módosítás
  4. Az alapszabály módosítás
  5. Egyéb napirendi pontok

3/2017.(II.18). számú határozat

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése Vas Tamást választotta az egyesület elnökének.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

4/2017.(II.18). számú határozat

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése Ignácz Pétert választotta az egyesület alelnökének.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

5/2017.(II.18). számú határozat

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevet Szent Flórán Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület Pécs névre módosította.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

6/2017.(II.18). számú határozat

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése a székhely és a telephely címének változtatásában egyhangúan támogatta a 7763, Egerág, Pozsony u. 87. sz alatti cím bejegyzését.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

7/2017.(II.18). számú határozat

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése a 6.§ (4) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

6.§ (4): A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

8/2017.(II.18). számú határozat

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése a 6.§ (6) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

6.§ (6): A közgyűlés, az éves beszámolóról, az alapszabály módosításáról szóló határozatát, a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok, háromnegyedes szótöbbségével hozza, míg az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 50%+1 szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

 

 

9/2017.(II.18). számú határozat

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése a 3.§ egy bekezdéssel való kiegészítéséről egyhangú támogatottsággal szavazott, így a 3.§ kiegészítő módosítását az alábbiak szerint jóváhagyta:

3.§ (4) Az egyesület ifjúsági tagjai

a.) Az egyesület ifjúsági tagja lehet bármely természetes személy, aki a 11. életévét betöltötte, de még nem töltötte be a 16. életévét, valamint szülői hozzájárulással igazolja, hogy beléphet az egyesületbe, továbbá vállalja a heti minimum egyszeri teljes napos foglalkozást. Az ifjúsági tagok tagdíjat nem fizetnek, felszólalási joggal, szavazati jog nélkül vehet részt az egyesület közgyűlésének ülésein. Szavazati joguk még felnőtt természetes vagy jogi személyen keresztül sem lehet. Az egyesület ifjúsági tagjainak meg kell ismerjék és be kell tartsák az egyesület etikai előírásait.

b.) Az ifjúsági tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az ifjúságnevelési mentor hatáskörébe tartozik. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem és a szülői hozzájárulás kitöltésével és benyújtásával jön létre úgy, hogy az egyesületbe felvételt nyert ifjúsági tag rendes ifjúsági taggá válását három hónap próbaidő előzi meg. E három hónap alatt a felvételt nyert ifjúsági tag próbaidős tagként van nyilvántartva. A próbaidő lejártával automatikusan rendes ifjúsági taggá válik, kivéve, ha ezzel ellentétesen nyilatkozik, vagy ha az ifjúságnevelési mentor vagy a szakmai vezető rendes ifjúsági taggá válásával szemben kifogást emel. Az ifjúságnevelési mentor mindkét esetben írásban tájékoztatja döntéséről az ifjúsági tagot és annak szülőjét.

c.) Az Egyesület ifjúságnevelési mentora köteles az ifjúsági tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

d.) Az egyesületi ifjúsági tagság megszűnik:

  • a természetes személy tag halálával,
  • a kilépés írásbeli bejelentésével, annak az ifjúságnevelési mentorhoz történő megérkezésével egy időben,
  • kizárással,
  • ha az Egyesület megszűnik
  • ha az ifjúsági tag betölti a 16. életévét

e.) Az ifjúsági tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal, szülői beleegyezéssel bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépés az egyesület képviselője részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

10/2017.(II.18). számú határozat

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése a 13.§ (1) tárgyában az alábbi határozatot hozta:

13.§ (1) Az egyesület további tisztségei:

a) Szakmai vezető – feladata az egyesületi tagok belső képzése, gyakorlatok szervezése, levezetése. Tisztsége visszavonásig tart.

b) Szakmai vezető-helyettes – a szakmai vezető távollétében a szakmai vezető feladatainak ellátása. Tisztsége visszavonásig tart.

c) Erőeszköz felelős – az egyesület eszközeinek, szakfelszereléseinek nyilvántartása, naprakész vezetése. Tisztsége visszavonásig tart.

d) Logisztika – bármilyen, az egyesület kitelepülésével kapcsolatos szervezései feladatok lebonyolítása. Tisztsége visszavonásig tart.

e) Pénzügyi felügyelő – az egyesület pénzügyi tevékenységét figyelemmel kíséri, segítséget nyújt pénzügyi döntésekben. Tisztsége visszavonásig tart.

f) Kommunikációs részleg – az egyesület írott-, nyomtatott- vagy sugárzott médiákban való megjelenését koordinálja. Tisztsége visszavonásig tart.

 

Hatályos: a közgyűlés napjától.

 

11/2017.(II.18). számú határozat

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése a 13.§ (1) bekezdésében foglalt tisztségekre az alábbi tagokat választotta:

 

Szakmai vezető:                                                                Schönberger Zsolt

Szakmai vezető-helyettes:                                                Marton Benedek

Erőeszköz felelős:                                                             Szirmai János

Logisztika:                                                                        Garai Attila és Bauer Richárd

Pénzügyi felügyelő:                                                          Pallai Péter

Kommunikációs részleg:                                                   Ignácz Péter és Marton Benedek

 

Hatályos: a közgyűlés napjától.

 

11/2017.(II.18). számú határozat

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése a 14.§ (1) bekezdés bejegyzésével kapcsolatban egyhangú támogatottsággal szavazott, így a 14.§ (1) az Egyesületnél alkalmazott rangjelzéseket az alábbiak szerint jóváhagyta:

 

Az egyesület elnöke                                                                                                 1. ábra

Az egyesület alelnöke                                                                                               2. ábra

Az egyesület parancsnoka                                                                                        3. ábra

Az egyesület parancsnokhelyettese                                                                          4. ábra

Tűzoltás vezetésére jogosult tag                                                                                5. ábra

Alapító tag, vagy tisztségviselő, vagy 9 évnél idősebb egyesületi tag                        6. ábra

9 évnél idősebb egyesületi tag                                                                                  7. ábra

3 évnél idősebb egyesületi tag                                                                                  8. ábra

Kiképzett egyesületi tag                                                                                            9. ábra

Próbaidős vagy tanuló tűzoltó                                                                                10. ábra

 

Ezt követően a levezető elnök a közgyűlést 11 óra 15 perckor bezárta.

 

 

A jegyzőkönyv lezárva: 2017.február.18.

 

Vissza